Demokratin

Miljömodellen för demokrati, demokrati från teori till praktik .

Att komma överens om demokratins fem grundpelare

  1. Allmänna och fria val med lika rösträtt kompletteras med folkomröstning
  1. Fri partibildning med partistöd så att partierna inte får anonyma bidrag som  påverkar deras politik, dvs det parti som får de procent som berättigar det till  riksdagsmandat får partistöd. Fri

press som får presstöd så att den inte blir  påverkad av någon anonym sida som kan påverka tidningarnas innehåll.

  1. Religionsfrihet som också innebär att om en kristen bygger en kyrka skall buddisten ha rätt att bygga ett tempel , juden bygga en synagoga och muslimen  en moske. Detta kompletteras med ett multireligionvalsystem.
  1. Maktdelningsprincip, man skiljer mellan lagstiftare som parlament, verkställande som regeringar och dömande som domstolar och ingen får påverka eller ändra deras domar eller beslut.
  1. Yttrandefrihet

Platon tackade himlen för att han var född på Sukrates tid och jag tackar himlen för att den låtit mig födas under det styrelseskick, där jag lever och för att himlen har velat att jag få ålyda dem som himmel också fått mig att älska

Svenskarna måste vara bäst i världen i tillämpning av demokrati

Tre skäl till att Sverige kan utmärka sig i en omfattande tillämpning av demokrati och att utveckla den på samma sätt som miljömålen.

Demokratiminister : den rollen är nästan glömd och används bara som en fin titel med bra lön . Det behövs större engagemang från ministern när det gäller ogiltiga röster, de som röstar blankt och soffliggare.

Vi ska inte kasta bort så många procent av rösterna , ogiltiga röster, blankröster och soffliggarna.

För att de demokratiska processerna ska fungera är det viktigt att människor engagerar sig politiskt. Fler människor måste lockas till politiken

Riksdagpartiernas valberedningars ineffektivitet kontra grundlagsutredarnas dolda analys och resultat .

Därför behövs en ny lag som reglerar partipoltiska organisationer.

– Frågan om möjlighet att upphäva en poltisk organisation som motarbetar demokratin och grundlagsutredningens uppgift. Huruvida det är demokratisk att främlingfientliga får vara med och stifta lagar som hela svenska folket skall följa.

– Plötsligt avhoppande av mandat under mandatperioden s k politiska vildar och finansieringen av dessa uppdrag.

– Klumpröstning på grund av brist på kunskap om demokrati eller analfabetism , utnyttjande på grund av beroendeställning såsom medlemskap i en förening eller ett religöst samfund . Fackförbunds automatiska anslutning till ett visst parti

– Nobelpriset: Sverige är det enda land i världen som delar ut fem olika nobelpris då människor från nästan hela världen den 10:e december varje år besöker Sverige.

– Multireligionvalsystemet: genom att Sverige går över från kyrkoval till ett Multireligionvalsystem och med religionfrihet i grunden öppnar sig möjligheten att reformera konfliktlösningar så att man på ett effektiv sätt kan uppnå fred och skydda människor från angrepp men utanför sina länder, dvs i exil.

Andra länder som inte delar ut nobelpris kan genom tillämpning av ett Multireligionvalsystem på sitt eget sätt utveckla demokratin och kan då komma till samma nivå som de bästa länderna I att tillämpa och utveckla demokratin .En metod som De Nya Svenskarna rekommenderar är att få soffliggarna att delta I den demokratiska processen och att hitta metoder som visar hur de som röstar blankt kan utnyttja sin rösträtt på ett annat sätt.

Multireligionvalsystemet är nämligen en viktig del av religionsvetenskap och teologi. i undervisningen I religionskunskap ska ingå upplysning om multireligionvalsystemet vilket gör att det blir intressant för eleverna att studera detta ämne. Det blir lättare att kompromissa.

Varför får bara kristna politiker från riksdagspartierna delta i kyrkovalet? Andra religioner får inte delta i det valet, d v s den demokratiska processen.

Trots att politiker från riksdagpartierna effektivt deltar i kyrkovalet och har mandat vid kyrkomötet som är det högsta organet inom Svenska Kyrkan saknar majoriteten av invandrare/flyktingar i hela norden möjlighet att delta och påverka . Man kan inte påstå att valet av SD-politiker vid kyrkomötet , det låga valdeltagandet och pågående konflikter har lett till någon stabilitet med lugnare stadsdelar.

Lösningen är en övergång från kyrkoval till Multireligionval .

Det är demokratin som har givit alla trossamfund religionfrihet men trossamfunden har inte bidragit till en demokratisk utveckling. Det är därför en övergång från kyrkoval till Multireligionval innebär försoning och konfliktlösning.

Demokratin bör införas och utvecklas inom alla trossamfund .

Motivering

  • att få alla som fyllt 16 år inom alla trossamfund, se nedan, att delta i valet som nedan kallas Multireligionval i stället föt kyrkoval. Flera generationer får så tidigt som möjligt utöva demokrati som i sin tur kan få dessa att delta i allmänna val efter två år när de har fyllt 18 år.

  • När andra vuxna från andra trossamfund deltar i multireligionvalet får vi tryggare stadsdelar och flera invandrare kommer att delta aktivt i valrörelsen både inom Multireligionvalsystemet och i samband med allmänna val . Med detta skapar vi fred och lär oss att begripa varandras religioner.

    – Kyrkan som har utövat demokrati under en lång tid kan hjälpa andra trossamfund om hur de ska tillämpa demokrati och hur det hela ska finansieras .

-Olika sätt att begrava är en internationell angelägenhet som måste tas på allvar på samma sätt som klimatet då många dör i olika krig bl a i Afghanistan . Kremering, frystorkning eller virituella begravningsplatser .

Det har konstaterats att kyroval inte har skapat vare sig fred eller tryggare stadsdelar. Kyrkan och andra kristna trossamfund motsätter sig en övergång till Multireligionvalsystem med motivering att kyrkan har ett eget val, kyrkoval, och alla andra trossamfund har möjlighet att starta egna val. Det har också konstaterats att 86 % av väljarna inte röstade vid det senaste kyrkovalet.

Menar de att alla trossamfund nedan får starta egna val och valrörelser som ska bekostas av skattebetalarna ?

– Räcker statens ekonomiska bidrag från SST till att finansiera alla trossamfunds  valrörelser . Denna fråga kommer De Nya Svenskarna att skicka till SST.

Kyrkan får ett särskilt bidrag som kommer från anonyma källor . Det är därför viktigt att ersätta kyrkovalet med ett multireligionvalsystem och införa ett multireligionstöd

Kristna i Sverige

Evangeliska Fosterlandsstiftelsen (EFS) (39 413)

Evangelisk Luthersk Mission – Bibeltrogna Vänner (ELM-BV) (2 578)

Ortodoxa och österländska kristna samfund inom Ortodoxa och Österländska kyrkors ekumeniska råd:

Syrisk-ortodoxa ärkestiftet i Skandinavien (25 034)

Grekisk-ortodoxa kyrkan (metropolitdömet) (24 000)

Serbiska ortodoxa kyrkan (22 156)

Patriarkaliska ställföreträdarskapet för Syrisk-ortodoxa kyrkan i Sverige (20 965)

Österns assyriska kyrka (7 399)

Rumänsk-ortodoxa kyrkan (6 889)

Makedoniska ortodoxa kyrkan (6 761)

Eritreansk-ortodoxa kyrkan (Tewahdo) (6 386)

Armeniska apostoliska kyrkan (4 407)

Rysk-ortodoxa kyrkan Konstantinopel (3 460)

Koptisk-ortodoxa kyrkan (3 105)

Etiopisk-ortodoxa kyrkan (Tewahdo) (3 080)

Svenska ortodoxa prosteriet (2 116)

Rysk-ortodoxa kyrkan av Moskva (2 048)

Antiokiska ortodoxa kyrkan (1 006)

Finska ortodoxa församlingen i Sverige (663)

Bulgariska ortodoxa kyrkan (800) 140 275

Islam i Sverige,

Islamiska samarbetsrådet (ISR):

Sunniislam: (108 645)

Bosniakiska islamiska samfundet (BIS)

Förenade Islamiska Föreningar i Sverige (FIFS)

Islamiska fatwabyrån i Sverige (IFBS)

Islamiska kulturcenterunionen i Sverige (IKUS)

Svenska islamiska församlingarna (SIF)

Sveriges muslimska förbund (SMF)

Shiaislam: (31 114)

Islamiska shiasamfunden i Sverige (ISS)

139 759

Equmeniakyrkan 125 610

Romersk-katolska kyrkan i Sverige 113 053

Pingströrelsen 106 819

Evangeliska Frikyrkan (EFK) 50 132

Svenska Alliansmissionen 20 294

Frälsningsarmén 9 987

Judiska centralrådet 8 302

Sveriges Buddhistiska Samarbetsråd (SBS) 7 901

Mandeiska Sabeiska Samfundet 6 979

Ungerska Protestantiska kyrkan 5 022

Estniska evangelisk-lutherska kyrkan 4 486

Alevitiska Riksförbundet 4 191

Sjundedags Adventistsamfundet 3 522

Anglikanska kyrkan 3 426

Norska kyrkan i Sverige 2 018

Synkretiska Samfundet för Technu 2 016

Lettlands evangelisk-lutherska kyrka i Sverige 1 210

Danska kyrkan i Sverige 280

Isländska kyrkan i Sverige

Jehovas vittnen i Sverige

Jesu Kristi Kyrka i Sverige

Nordiska Asa-samfundet,[4] bildades 2014 och blev registrerat som trossamfund 2016.[5] Uppgav sig ha 500 medlemmar år 2016.[6]

Sveriges Asatrosamfund bildades 1994 och blev registrerat som trossamfund 2007. Bytte 2010 namn till Samfundet Forn Sed Sverige.

Kopimistsamfundet

Inom Svenska kyrkan finns, utöver ovan nämnda inomkyrkliga trossamfund EFS och ELM-BV, även följande väckelserörelser:

Læstadianism (1800-talet-)

Schartauanism (1800-talet-)

Societas Sanctæ Birgittæ (1920-)

Kyrkliga Förbundet för evangelisk luthersk tro (1923-)

Arbetsgemenskapen Kyrklig Förnyelse (1958-)

Svenska kyrkans fria synod (1983-)

Oasrörelsen (1983-)

Krig utgör ett hot mot miljön och mänskligheten