MULTIRELIGIONVALSYSTEM

De Nya Svenskarna föreslår att Kyrkovalet ändras till MultiReligionValSystem som omfattar alla religioner och äga rum i samband med EU-valet

    

Kriget utgör ett hot mot miljön och mänskligheten

De svenska partiernas rötter

KRISTENDOM

Fredsplanen vilar på #Multireligionvalsystemetet som i sin tur bygger på Fred – Demokrati – Hållbar utveckling
FRED

FRED

Fredsplanen , Medborgar & Eu- initiativ
Det finns nämligen ett starkt filosofiskt samband mellan fred – demokrati och hållbar utveckling , dessa utgör grunden för en stark grön Infrastruktur. Detta bygger på en enkel solidarisk modell för tagande av initiativ som kan rädda liv, minska lidande , skapa fred , demokrati vilket grundar sig på multireligionvalsystemet och leder till hållbar utveckling.

Demokrati

Demokrati

Platon tackade himlen för att han var född på Sukrates tid och jag tackar himlen för att den låtit mig födas under det styrelseskick, där jag lever och för att himlen har velat att jag få ålyda dem som himmel också fått mig att älska

Hållbar Utveckling

Exil är en station där man lär sig samarbeta, kompromissa och hjälpa andra flyktingar som att driva en valkampanj i sitt eget land. Att tillsammans medverka till en positiv historia i exillandet så att den överlämnas till nästa generation för att byggas på och på så sätt inte påverka andra flyktingar negativt som liksom oss har rätt att få skydd så länge krig , diktaturer miljöförstörelse och fattigdom utgör ett hot. Så bygger man en hållbar flyktingpolitik.

Strategi för självstyre

Strategi för självstyre

De Nya Svenskarnas strategi för Rohingya är Rohingya med eget självstyre och flagga i burmesiska delstaten Rakhin
samma gäller för romer, rätt till eget självstyre , Romani som ett självstyre med egen flagga.

Multireligionvalsystem

Multireligionvalsystem

Det är demokratin som har givit alla trossamfund religionfrihet men trossamfunden har inte bidragit till en demokratisk utveckling. Det är därför en övergång från kyrkoval till Multireligionval innebär försoning och konfliktlösning

Promemoria:

Promemoria:

MultiReligionVal De Nya Svenskarna föreslår att Kyrkovalet ändras till MultiReligionVal som omfattar alla religioner och äga rum i samband med EU-valet    Om statsrådsberedningen ger ut denna promemoria och regeringskansliet skyndsamt skickar förslaget på remiss får vi ändring av kyrkovalet och ett genomförande av MultiReligionVal.   '

Buddhismen

Motiveringen

Kyrkovalet i nuvarande skick är odemokratiskt och bör ändras .Kyrkovalet tillämpas som om det vore ett val till riksdagen och om man inte vore medlem i ett av riksdagpartierna skulle man förlora sin rösträtt,

Svenska kyrkan kräver bland annat medlemskap i svenska kyrkan för att man ska ha rösträtt vid kyrkorvalet annars förlorar du din rösträtt. Skulle man tillämpa samma princip avseende partierna när det gäller val till riksdagen, om du inte är medlem i ett av riksdagpartierna förlorar du din rösträtt, förlorar demokratin sin roll och funktion .

Tänk om varje religiöst samfund, t ex buddisterna skulle kontakta Valmyndigheten och beställa valsedlar och driva sin egen valrörelse med buddistiska kandidater från riksdagen. .

 

Vid kyrkovalet 2017 deltog 82% av de röstberättigade inte i valet , bara 18% av de röstberättigade kristna röstade. Svenska kyrkan hävder att det finns 6 miljoner som har rösträtt i kyrkovalet, Svenska kyrkan tillåter barn att delta i valet vilket inte är tillåtet vid det allmänna valet .

Är det inte någonting som borde ha uppmärksammats av den minister som ansvarar för demokratin och även ha utretts av grundlagsutredarna när 6 miljoner röstberättigade kristna i Sverige men 82% av de röstberättigade deltar inte i valet .

Grundlagsutredningens främsta uppgift är att öka medborgarnas förtroende för demokratins funktionssätt och att höja valdeltagandet.

Dessutom är det bara kristna politiker från riksdagspartierna som får delta i kyrkovalet.

Andra religioner får inte delta i det valet dvs den demokratiska processen.Trots att politiker från riksdagpartierna effektivt deltar i kyrkovalet och har mandat vid Kyrkomötet som är det högsta organet inom Svenska Kyrkan vilken saknar att ge majoriteten av invandrare/flyktingar i hela norden möjlighet att delta och påverka .

Man kan inte påstå att valet av SD- politiker till kyrkomötet , det låga valdeltagandet och pågående konflikter är en svensk värdering.

 

Förföljelse av muslimer som minoritet som utförs av buddisterna som majoritet i Burma kunde ha gått att undvika så även förföljelse av andra samfund i Mellanöstern kunde även de ha undvikits om de nordiska länderna tillämpat Multireligionvalsystemet .

Bråket om de religiösa skolornas vara eller inte vara är ett annat pågående diskussionsämne.

Multireligionval är en fredsplan, konfliktlösning ,öppenhet och ökat demokratiskt deltagande .

Islam

Sunniter
shiiter

Hinduismen

Multireligionvalsystem : Hinduismen

politiska praxis i exil

Det är sålunda inte lätt för någon annan inom ett annat trossamfund att förstå sig på hinduismen och skillja mellan olika grenar : en övergång från kyrkoval till ett multireligionvalsystem och införande av demokrati och transparans med multireligionstöd är nödvändigt.

Judendom
Milj modellen för demokrati, demokrati från teori till praktik

Denna modell till mpas av olika minoriteter i partiet

Flyktingspolitik

Flyktingspolitik

DPNS
Exil är en station där man lär sig samarbeta, kompromissa och hjälpa andra flyktingar som att driva en valkampanj i sitt eget land. Att tillsammans medverka till en positiv historia i exillandet så att den överlämnas till nästa generation för att byggas på och på så sätt inte påverka andra flyktingar som liksom oss har rätt att få skydd så länge krig , diktaturer miljöförstörelse och fattigdom finns.
lyktingar &demokratin

lyktingar &demokratin

FDU
En enkel solidarisk modell för tagande av initiativ kan rädda liv, minska lidande , skapa fred , demokrati och en hållbar utveckling.I tur och ordning kallar varje partiordförande de medlemmar som har sina rötter i ett land där krig pågår eller där oroligheter eller konflikter med grannländer eller minoritetsgrupper pågår.Partiordföranden för Moderataterna börja med att kalla endast de syriska flyktingar vilka är bosatta i Sverige och som är medlemmar eller sympatiserar med Moderaterna till en öppen dialog.Processen tillämpas på samma sätt med andra flyktingar som är medlemmar i övriga partier.1) Riksdagspartier: M, Fp, C och Kd , S , V och Mp.2) Flyktingar : Syrier, Egyptier , Somalier, sudanir, kongoleser Afghaner, Jemiter, Irakier, eriterianer,iranier palestinier , judar, nigerianer, tibetaner,salvadoraner
KONFLIKTLÖSNING

KONFLIKTLÖSNING

FRED/PAX

CONTACT

Multireligionval -Fred - Demokrati - Hållbar utveckling